ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Εκφωνεί ο Γιάννης Μπαλτατζής)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 

Κεφάλαιον α’

 

Κεφάλαιον β’

 

Κεφάλαιον γ’

 

Κεφάλαιον δ’

 

Κεφάλαιον ε’

 

Κεφάλαιον στ’

 

Κεφάλαιον ζ’

 

Κεφάλαιον η’

 

Κεφάλαιον θ’

 

Κεφάλαιον ι’

 

Κεφάλαιον ια’

 

Κεφάλαιον ιβ’

 

Κεφάλαιον ιγ’

 

Κεφάλαιον ιδ’

 

Κεφάλαιον ιε’

Κεφάλαιον ιστ’

 

Κεφάλαιον ιζ’

 

Κεφάλαιον ιη’

 

Κεφάλαιον ιθ’

 

Κεφάλαιον κ’

 

Κεφάλαιον κα’

 

Ακούσατε το Ευαγγέλιο τού Ιωάννη σε εκφώνηση τού Γιάννη Μπαλτατζή

 

www.BibleMedia.tv

This entry was posted in Συνεντεύξεις and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.