ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
1 Μαρτίου 2018

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Passage: ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Εκφωνεί ο Γιάννης Μπαλτατζής)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Εκφωνεί ο Γιάννης Μπαλτατζής)

Κεφάλαιον α'


Κεφάλαιον β'

Κεφάλαιον γ'

Κεφάλαιον δ'

Κεφάλαιον ε'

Κεφάλαιον στ'

Κεφάλαιον ζ'

Κεφάλαιον η'

Κεφάλαιον θ'

Κεφάλαιον ι'

Κεφάλαιον ια'

Κεφάλαιον ιβ'

Κεφάλαιον ιγ'

Κεφάλαιον ιδ'

Κεφάλαιον ιε'

Κεφάλαιον ιστ'

Κεφάλαιον ιζ'

Κεφάλαιον ιη'

Κεφάλαιον ιθ'

Κεφάλαιον κ'

Κεφάλαιον κα'

Ακούσατε το Ευαγγέλιο τού Ιωάννη σε εκφώνηση τού Γιάννη Μπαλτατζή

www.BibleMedia.tv