“Από το Ανάθεμα στην Χάρη” – Βιβλικό μήνυμα με τον Γιώργο Οικονομίδη.

Ένα μεγάλο ΑΝΑΘΕΜΑ μας άξιζε και θα χάναμε για πάντα αυτό που ο Θεός έκανε να απολαμβάνουμε,… την αιώνια ζωή. Θα ήταν άδικος τότε ο Θεός; ΟΧΙ, γιατί η δικαιοσύνη Του θα φαινόταν τρανή μπροστά μας, όπως φάνηκε και η ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ. Αυτή η αγάπη είναι πράγματι ανεξήγητη!

Στο ευαγγέλιο του Ιωάννη 3: 16, διαβάζουμε: ” Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον”.

www.biblemedia.tv

You may also like

Page 1 of 8

Bookmark the permalink.

Comments are closed.